Ochrana súkromiaO NÁS > SPRÁVA SPOLOČNOSTI

SPRÁVA SPOLOČNOSTI

Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku

Spoločnosť Rolleri Holding S.p.A. sa zaviazala k vytvoreniu najbezpečnejšieho miesta pre prácu v presvedčení, že zachovanie bezpečnosti je prvoradé a je nutné, aby personál mal umožnené plniť svoje úlohy bez zbytočného ohrozenia zdravia alebo života.

Z tohto dôvodu spoločnosť Rolleri Holding S.p.A. implementovala a uviedla do praxe svoj systém bezpečnosti a zabezpečenia, ktorý sa riadi pravidlami certifikácie ISO 45001 a jeho cieľom je neustále zlepšovať výsledky dodržiavaním interných pravidiel, aktuálnych zákonov a rešpektovaním povahy a úrovne rizika.

Aby sa dosiahli tieto ciele, zaviazala spoločnosť Rolleri Holding S.p.A. spoločnosti Rolleri S.p.A., Rolleri Manufacturing Srl a Tecmu I.E. Srl nasledujúcimi úlohami:

 • Udržiavať vysokú úroveň v súlade s aktuálne platnými zákonmi prostredníctvom systému hlásenia;
 • Predchádzať, znižovať riziko vzniku a eliminovať nehody (vrátane situácií, kedy k nehode môže takmer dôjsť), zranenia a choroby zameraním sa na ich skutočné a potenciálne príčiny;
 • Spĺňať požiadavky vznesené príslušnými zákonmi;
 • Dávať na vedomie ciele a vylepšenia programu;
 • Sprístupniť potrebné zdroje pre reálne použitie systému;
 • Aktívne zahrnúť do systému zamestnancov a konzultovať s nimi prijaté opatrenia;
 • Zvyšovať povedomie o vnímaní rizík, preventívnych opatreniach a prijatých ochranných opatreniach;
 • Pravidelne tieto zásady preskúmavať, za účelom možných zlepšení.

Spoločnosť už dosiahla:

 • Zníženie rizika zranenia vďaka novým technologicky vyvinutým strojom a preškoleniu personálu ohľadom bezpečnosti;
 • Udržanie pod kontrolou vystavenia pracovníkov hluku a pôsobeniu chemických látok prostredníctvom zavedených opatrení tam, kde sú nevyhnutné;
 • Zvýšenie povedomia personálu prostredníctvom pravidelných školení o bezpečnosti.

Politika kvality

Rolleri Holding S.p.A. sa cíti byť zaviazaná tým, že si ju zákazník vybral, čo má vplyv na nasledujúce hodnoty:

 • Povesť
 • Schopnosť
 • Výkonnosť
 • Kvalita
 • Výkon
 • Image
 • Cena

Ciele, ktoré Rolleri Holding S.p.A. stanovila pre svoje dcérske spoločnosti Rolleri S.p.A. a Rolleri Manufacturing S.r.l. sú:

 • Porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka a ostatných zainteresovaných strán;
 • Ponúknuť zákazníkovi všetky svoje zručnosti v oblasti riešenia problémov tak aby riešenie vyhovovalo jeho potrebám;
 • Každý zamestnanec vykonáva svoju zamýšľanú funkciu a dodržiava povinnosti mu pridelené, pričom za svojho zákazníka považuje kolegu, ktorý vykonáva činnosť nadväzujúcu na jeho činnosť a za dodávateľa považuje kolegu, kto vykonáva činnosť predchádzajúcu tej jeho;
 • Vždy a presne identifikovať komponenty hodnotovej ponuky a kvalitu očakávanú a vnímanú zákazníkom;
 • Udržiavať aktualizované know-how, aby mohla byť zákazníkovi ponúknutá najlepšia technológia;
 • Usilovať sa o technologické inovácie;
 • Získať prostredníctvom účinného využitia dostupných zdrojov dostatočné rezervy na podporu rozvojových investícií;
 • Produkovať s najnižším možným indexom chýb;
 • Navrhovať kompletné riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky a očakávania zákazníkov a zvyšujú hodnotu značky vnímanej zákazníkom.

Na dosiahnutie týchto cieľov má predstavenstvo v úmysle propagovať, rozvíjať a podporovať činnosti súvisiace s:

 • Zapojením zamestnancov dcérskych spoločností;
 • Školenie zamestnancov dcérskych spoločností na všetkých úrovniach;
 • Definícia adekvátnych investícií pre neustále zlepšovanie spoločnosti.

V súlade s plnením svojho poslania sa Rolleri Holding S.p.A. zaväzuje sledovať, či dcérske spoločnosti:

 • Vo vzťahu k zákazníkom vytvára hodnotovú ponuku poskytovaním produktov a služieb, ktoré spĺňajú zmluvné a povinné požiadavky, konajú transparentne a spoľahlivo a či zaisťujú kvalitu za konkurencieschopné ceny, okrem iného prostredníctvom analýzy a obmedzovania nákladov;
 • Vo vzťahu k dodávateľom uprednostňujú plodnú spoluprácu, aby sa mohli aktívne podieľať na definovaní výkonu a vlastností produktu a služby požadované zákazníkom;
 • Vo vzťahu k zamestnancom podporujú rast a zmysel pre zodpovednosť zameraný na vytvorenie ziskových a vyrovnaných profesionálnych vzťahov a zdravého, bezpečného a uspokojivého pracovného prostredia.

Ochrana osobných údajov

„Používanie nášho webu nie je možné bez poskytnutia vašich osobných údajov. Zhromažďovanie osobných údajov (meno, adresa, e-mail) na našich stránkach prebieha na dobrovoľnej báze. Dáta nebudú bez povolenia odovzdané tretím stranám.
Upozorňujeme, že dáta prenášané cez internet (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu podliehať bezpečnostným narušeniam. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.
Tretie strany nesmú používať kontaktné údaje na zasielanie informačných materiálov a nevyžiadanej reklamy. Rolleri si vyhradzuje právo v tomto prípade začať právne kroky (napríklad v prípade reklamy alebo spamu)ODOSLANIE TOVARU: pri tovare na sklade do troch dní

VŠEOBECNÉ: Všetky produkty sú až do prijatia platby považované za majetok spoločnosti Rolleri. Rolleri si vyhradzuje právo upraviť ceny, technické vlastnosti, výkresy a fotografie. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za tlačové chyby.

AUTORSKÉ PRÁVA: Všetky publikácie Rolleri a ich jazykové mutácie sú chránené autorským právom. Z tohto dôvodu, pokiaľ nie je uvedené inak, nesmie byť žiadna časť publikácie Rolleri alebo jej jazykové mutácie reprodukovaná alebo používaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, elektronickými alebo mechanickými, vrátane fotokópií, mikrofilmov a skenovania, bez písomného súhlasu vydavateľa."

Vylúčenie zo zodpovednosti

ROLLERI S.P.A. 

Via Artigiani, 8 – Loc. Cabina
29020 Vigolzone (PC) – Italia

Tel. +39 0523 87 09 05
Fax: +39 0523 87 90 30
E-Mail:   

Reg. Soc. Trib. PC n. 
01728470335

REA PC n. 
116105

Cod. Fisc. e P.IVA 
01728470335

Managing Director
Francesco Rolleri

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZDIEĽANÝ OBSAH

Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Nemáme nad nimi žiadnu kontrolu. Za ich obsah sú zodpovední dodávateľ a prevádzkovateľ, Rolleri vylučuje akúkoľvek zodpovednosť. Akonáhle je vytvorený odkaz, overujeme, či weby tretích strán nevykazujú žiadne porušenie zákonov/predpisov. Nemôžeme však vykonávať priebežnú revíziu všetkého obsahu odkazovaných stránok, aby sme skontrolovali prípadné porušenie zákonov/predpisov. V prípade, že nejaké zistíme, však odkaz okamžite odstránime.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah webových stránok vytvorený prevádzkovateľmi stránok je chránený talianskymi autorskými právami. Z tohto dôvodu a pokiaľ nie je uvedené inak, nesmie byť žiadna časť publikácie Rolleri ani jej jazykové mutácie reprodukovaná ani používaná v akejkoľvek forme ani žiadnymi prostriedkami, elektronickými ani mechanickými, vrátane fotokopírovania, mikrofilmu a skenovania, bez písomného súhlasu vydavateľa. Tieto dokumenty môžu byť kopírované a reprodukované výhradne pre osobné a súkromné použitie a nie komerčné. Hoci prevádzkovateľ obsah neskompiloval, musia byť rešpektované autorské práva tretích strán. Informácie pochádzajúce od tretích strán sú takto označené. Ak si napriek tomu všimnete akékoľvek porušenie autorských práv, pristúpime k okamžitému zmazaniu takého obsahu